Masz pytanie?

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.jawaczesci.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Jerzy
Ruszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "IMPOL"
EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY z siedzibą w Mrągowie (11-700), ul.
Wojska Polskiego 18/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
i Technologii, NIP: 7420012746, REGON: 510237084, zwany dalej
"IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY.

3. Dane osobowe zbierane przez "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK
JERZY za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY dokłada szczególnej
staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających
Sklep Internetowy.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele orazpodstawa prawna

1. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY zbiera informacje dotyczące
osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób
fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna
- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
poprawie funkcjonalności tych usług.

10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna -
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
państwowymi.

11. Przekazanie danych osobowych do "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK
JERZY jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy
też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym
jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś
w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta
uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY przy prowadzeniu
Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane
osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo
podlegają poleceniom "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY co do
celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające),
albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
(administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK
JERZY korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe
wyłącznie na polecenie "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY.
Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności
kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY
korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami
ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów.
Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez "IMPOL"
EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić "IMPOL" EXPORT
- IMPORT RUSZCZYK JERZY i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez "IMPOL"
EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe
mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym
podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
Internetowym.

6. W przypadku skierowania żądania "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK
JERZY udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym,
w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
są one przez "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY na urządzeniu
końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka
internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny,
z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez "IMPOL" EXPORT
- IMPORT RUSZCZYK JERZY produkty do indywidualnych preferencji
i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też
możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Sklepie Internetowym.

2. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY wykorzystuje dwa typy plików
cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
Klientów.

3. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY wykorzystuje cookies własne
w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY wykorzystuje cookies
zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);
b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci
mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
c) przeglądarka Internet Explorer;
d) przeglądarka Microsoft EDGE;
e) przeglądarka Mozilla Firefox;
f) przeglądarka Opera;
g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
h) przeglądarka Samsung Browser.

7. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY może gromadzić adresy IP
Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej
Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia
dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany
komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu
z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez "IMPOL" EXPORT - IMPORT
RUSZCZYK JERZY przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy
najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu
i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa
oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych
automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
"IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY nie ponosi odpowiedzialności za
zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił "IMPOL"
EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
"IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY zgodnie z prawem przed
jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem "IMPOL" EXPORT - IMPORT
RUSZCZYK JERZY może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna:
art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli "IMPOL" EXPORT -
IMPORT RUSZCZYK JERZY przetwarza jego dane w oparciu o prawnie
uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług "IMPOL" EXPORT
- IMPORT RUSZCZYK JERZY, prowadzenie statystyki korzystania
z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie
korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i "IMPOL" EXPORT - IMPORT
RUSZCZYK JERZY nie będzie miał innej podstawy prawnej do
przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną
usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu "IMPOL" EXPORT - IMPORT
RUSZCZYK JERZY podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, "IMPOL" EXPORT -
IMPORT RUSZCZYK JERZY może zachować pewne dane osobowe
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega "IMPOL"
EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY. Dotyczy to w szczególności danych
osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z korzystaniem z usług "IMPOL" EXPORT - IMPORT
RUSZCZYK JERZY, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu
korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane
są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art.
18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY nie
będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY ogranicza
ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia
prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki
Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY spełnia
żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – "IMPOL" EXPORT -
IMPORT RUSZCZYK JERZY nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca,
spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio
w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu
terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY
przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie
w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY zapewnia Klientom bezpieczne
i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz
podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. "IMPOL" EXPORT -
IMPORT RUSZCZYK JERZY stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną
z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania
przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY
nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie
zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem
wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu
dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu
logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty
elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie
profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie
do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. "IMPOL" EXPORT - IMPORT RUSZCZYK JERZY nigdy nie wysyła żadnej
korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie
danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta
Klienta.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym "IMPOL" EXPORT - IMPORT
RUSZCZYK JERZY poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
jawaimpol@wp.pl 

3. Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2023 r.